Дуслын усалгааны хоолой-Вотерфол

Хүлэмж болон ил талбайд хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ услах зориулалтын хоолой:

 

Дотоод диаметр: 16.0мм

Ханын зузаан: 0.3мм

Дуслуур хоорондын зай: 10см, 20см, 30см, 40см, 50см

Дуслах усны хэмжээ: 1.1л/цаг

Ажиллуулах даралт: 0.5-1.5кг/см2

Тэсвэрлэх даралт: 4.0кг/см2