Мини хүлэмж
Ангилал : Мини хүлэмж

Өрхийн тариаланд зориулсан 4м өргөн, 8м урттайгаар 32м2 хэмжээтэй нийлэг хальсан бүрхүүл бүхий хүлэмж юм.