Дуслын усалгааны хоолой-Вотерлайн

Мод, сөөг, жимс жимсгэний мод услах зориулалттай дуслын хоолой

 

Гадаад диаметр: 15.8мм

Ханын зузаан 1.0-1.2мм

Дуслуурын хоорондох зай 15-200см

Дуслах усны хэмжээ: 1.5-2.5 л/цаг (1 кг/см2 даралттай үед)

Ажиллуулах даралт: 0.5-1.5 кг/см2

Даралт тэсвэрлэх чадвар: -4.0кг/см2