Гигрометр

Хүлэмж, зоорь, ил талбайд агаарын харьцангуй чийгшил болон температурыг хэмжинэ.

  • Температур: -20С +50С
  • Агаарын чийгшил: 0-100 хувь