PH EC хэмжигч
Ангилал : PH EC хэмжигч

Хөрс болон усны PH болон EC хэмжинэ.