Үрсэлгээний нүх ухагч
Ангилал : Бусад

Үрсэлгээ суулгах газрыг ухаж, ухсан нүхээ услах зориулалттай. БНСУ