PH хэмжигч
Ангилал : PH хэмжигч

PH-200, Ус болон хөрсний хүчил шүлтийн орчин (PH), температурыг хэмжинэ