EC хэмжигч
Ангилал : EC хэмжигч

COM-100, Усны EC/TDS болон температурыг хэмжинэ.