Нэг мөрний гар үрлэгч

Энэхүү гар үрлэгч нь 1 мөрөөр, үрийн суулгах гүн, үр хоорондын зайгаа тохируулан, төрөл бүрийн хэмжээтэй хүнсний ногоо үрлэдэг үрлүүр юм. Үр хоорондын зай тааруулахдаа үйлдвэрээс өгөгдсөн хүснэгтийн дагуу хөтлөгч болон хөтлөгдөгч араануудын хэмжээ, булнуудыг солих замаар замаар 5см-51см хүртэл тохируулдаг. Үрийн суулгах гүнийг хөрс ярагчийг дээш доош болгож хөдөлгөх замаар 1-5см хооронд тохируулна. Хөрс ярагч хошууны ар талд булагч байрладаг. 9кг жинтэй.